ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ

ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ (ਆਂ) ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਪੁਨਰ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
 • ਡਬਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
 • ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਅਕਸੀਲਰੀ (ਅੰਡਰਆਰਮ) ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥੌਰੇਸਿਕ ਪੈਕਟੋਰਲ (ਛਾਤੀ) ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
 • ਸੋਧਿਆ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
 • ਸਕਿਨ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਤਤਕਾਲ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
 • ਨਿੱਪਲ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
 • ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਬੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਫੈਲਾਉਣਾ 
 • ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਛਾਤੀ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 • ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ 
 • ਜਦੋਂ ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.1 ਜਾਂ ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.2 ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੇਕੋਮਾਸਟੀਆ (ਉਚਾਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਪੁਨਰ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 
 • ਗੰਭੀਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

ਦੋਹਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ, ਵਿਗਾੜ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੋਏ, ਖੰਭੇ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਆਰਸੀਏ (ਬ੍ਰੇਸਟ ਕੈਂਸਰ) ਜੀਨਾਂ, ਬੀਆਰਸੀਏ 1 ਅਤੇ ਬੀਆਰਸੀਏ 2 ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕਲੰਕ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਹਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਤਰਲ (ਖੂਨ ਅਤੇ ਲਿੰਫ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਂਟਮ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਐਡੀਮਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਫੈਂਟਮ ਦਰਦ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ (ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ) ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰ
 • ਲਿੰਫ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਰੋਮਾਸ 
 • ਹੇਮੇਟੋਮਾ (ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ) ਦਾ ਗਠਨ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ

ਸਿੱਟਾ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਆਰਸੀਏ ਜੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ

ਰੋਬਿਨਸ ਅਤੇ ਕੋਟਰਨ ਪੈਥੋਲੋਜਿਕ ਬੇਸਿਸ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੱਤਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ - ਅੱਬਾਸ, ਕੁਮਾਰ

ਗਾਇਟਨ ਐਂਡ ਹਾਲ ਟੈਕਸਟਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ - ਏ ਕੇ ਜੈਨ

ਸਬਿਸਟਨ ਅਤੇ ਸਪੈਨਸਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਹੈਮਿਲਟਨ ਬੇਲੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਐਸ.ਦਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ

ਬੇਲੀ ਅਤੇ ਲਵ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅਭਿਆਸ

ਬੀਡੀ ਚੌਰਸੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਐਲਸੇਵੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ

https://www.webmd.com/breast-cancer/mastectomy

https://en.wikipedia.org/wiki/BRCA_mutation

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastectomy#Side_effects

https://www.medicalnewstoday.com/articles/302035#recovery

https://www.breastcancer.org/treatment/surgery/mastectomy/what_is

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ 25 ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ, ਇਸਲਈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ