ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁੰਨਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੱਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ (ਗਲਾਂ) ਨੂੰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਨਤ ਅਕਸਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ।

ਸੁੰਨਤ ਜਾਂ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ "ਕੱਟ" ਜਾਂ "ਅਣਕੱਟ" ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਉ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਕੀ ਹੈ?

ਜਿਨਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਣਨ ਅੰਗ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ, ਲੇਸਦਾਰ-ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰਸਕਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਂਗਰਹੈਂਸ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਫਿਮੋਸਿਸ: ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਪੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਬਲੈਨੀਟਿਸ: ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੈਰਾਫਿਮੋਸਿਸ: ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਚਮੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਬਲੈਨਾਇਟਿਸ ਜ਼ੇਰੋਟਿਕਾ ਓਬਲਿਟਰਨਜ਼: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤੰਗ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾਗ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

 • ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ:

 • ਗਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਡਾਇਪਰ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਬਦਲੋ
 • ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
 • ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਚਿਪਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
 • ਸੁੰਨਤ 10-14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 

ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ?

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਸਫਾਈ
 • ਐੱਚਆਈਵੀ, ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਾਗ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ
 • ਫੋਰਸਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਫਾਈਮੋਸਿਸ)
 • ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? 

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ 
 • ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ
 • ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਅਗਲਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹਟਾਉਣਾ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ? 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਓ
 • ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ
 • ਅਤਰ ਲਗਾਓ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ

ਸੁੰਨਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 • ਗੋਮਕੋ ਕਲੈਂਪ: ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਯੰਤਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ)। ਫਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਗੇਨ ਕਲੈਂਪ: ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਕਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਲੈਂਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਪਲ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪਲਾਸਟੀਬੈਲ ਤਕਨੀਕ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੋਮਕੋ ਕਲੈਂਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਇੱਥੇ, ਸਿਉਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸਿੱਧੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਸੁੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿੰਗੀ ਇਰੋਜਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰਜਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਸੁੰਨਤ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ?

ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਖੇਤਰ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਓਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ