ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (NAFLD) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸਟੀਟੋਹੇਪੇਟਾਈਟਸ (NASH)
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ
 • ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼
 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ 
 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ BMI 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ BMI 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਤਲੀ
 • ਹੇਮਰੇਜਜ
 • ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ
 • ਪਲਮੋਨਰੀ ਇਮੋਲਿਜ਼ਮ
 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
 • ਨਮੂਨੀਆ
 • ਗੈਸਟਿਕ ਲੀਕ
 • ਸਟੀਨੋਸਿਸ
 • ਦੁਖਦਾਈ
 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ 'ਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰ ਘਟੋਗੇ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਠੋਸ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਝੁਲਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 12-24% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਚਮੜੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ