ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਨਾਮਕ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Adenoidectomy ਕੀ ਹੈ?

Adenoidectomy ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਘੁਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨੱਕ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਫੜ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-1066 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

 1. ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 2. ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਜਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
 3. ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 4. ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

 1. ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਸਰਜਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਸਰਜਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 2. ਫਿਰ, ਉਹ ਕਿਊਰੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 3. ਕੁਝ ਸਰਜਨ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਕਿਊਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।
 4. ਸਰਜਨ ਕੋਬਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਬਲੇਸ਼ਨ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਰੇਡੀਓਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਊਰਜਾ (RF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਕਿਊਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਜਨ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਡੀਬ੍ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
 5. ਸਰਜਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
 6. ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Adenoidectomy ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 1. ਘੁਰਾੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ) ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 2. ਆਵਰਤੀ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ.
 3. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਨ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਬੁਖ਼ਾਰ
 2. ਮਤਲੀ
 3. ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 4. ਗਲਤ ਸਾਹ
 5. ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

 1. ਡਾਕਟਰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਕੰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨੱਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ.
 3. ਵੋਕਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 4. ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ।
 5. ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਪਤੀ:

Adenoidectomy ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

1. ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨੱਕ ਭਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

2. ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਖੰਘ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਖੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

3. ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਰਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਿਓ ਜੋ ਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਡਿੰਗ, ਸਮੂਦੀਜ਼, ਸੂਪ ਅਤੇ ਜੂਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ