ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਇੱਕ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੂਰਵ-ਕੈਨਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ:

 • ਟੈਂਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਯੋਨੀ ਸਪੋਜ਼ਿਟਰੀਆਂ, ਕਰੀਮਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਡੌਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਊਡਰ, ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਇੱਕ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਫੰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

25 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸੀ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ
 • 30-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਟੈਪੀਕਲ ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼

 • ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਪੀਜ਼, ਐਚਪੀਵੀ, ਆਦਿ

ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਚਪੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਚਪੀਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂ ਲੂਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਰਜੀਕਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (LEEP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ