ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਜੋੜ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇਸਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
 • ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
 • ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਜ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਟਾਂਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ;

 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ (ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ)
 • 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

. ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ