ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੁੰਪੈਕਟਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਲੂਮਪੇਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੰਢ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Lumpectomy ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ -

 • ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੀਮੇਟੋਸਸ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Lumpectomy ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

Lumpectomy ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ।

Lumpectomy ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

Lumpectomy ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਗ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Lumpectomy ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸੋਜ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਲਾਲੀ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

Lumpectomy ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੰਮਪੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1. ਕੀ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੂੰਪੈਕਟੋਮੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ