ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਸਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦਸਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਢਿੱਲਾ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਸਤ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਸਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਟੱਟੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਪੇਟਿੰਗ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੜਵੱਲ
 • ਟੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ
 • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ
 • ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ
 • ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ, ਭੋਜਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਗ
 • ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860-500-2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਦਸਤ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਤ:

 • ਵਰਤ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਟੂਲ ਕਲਚਰ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਲਈ ਕੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

 • ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਲਓ।
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪੀਓ.

ਅਸੀਂ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਸਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ IV ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਹਾਲਾਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਦਸਤ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਭੋਜਨ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

1. ਕੀ ਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ IV ਤਰਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਦਸਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਦਸਤ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਦਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ