ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ.
 • HIV ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ - HIV ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸਿਏਂਸੀ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਪਿਡ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕਲਚਰ ਟੈਸਟਾਂ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੀਅਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਬੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਨ:

 • ਐਸਿਡ-ਫਾਸਟ ਬੇਸਿਲੀ ਟੀਬੀ ਲਈ ਸਮੀਅਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ
 • ਐਕਸ-ਰੇ
 • ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
 • ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਰ

 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 • ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਲਾਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰੋ।
 • ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
 • ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹੇਮਾਟੋਲੋਜੀ - ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ - ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
 • ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ
 • ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲਾਜੀ
 • ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

2. ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ