ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਲਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗੁਰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਾਗ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਸ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੁਰਦੇ (ਹੀਮੋਡਾਈਲਾਈਜ਼ਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੀਟੋਨਲ ਡਾਇਲਸਿਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੈਥੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਥੀਟਰ ਪੇਟ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਸੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਨਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (CRRT)

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖੂਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਫਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਡਾਇਲਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਸਪੇਲ ਦੇ ਦਰਦ
 • ਲੋਅਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
 • ਸੌਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
 • ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ

 • ਕੈਥੀਟਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਗ
 • ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਭਾਰ ਵਧਣਾ
 • ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ

CRRT ਨਾਲ ਜੋਖਮ

 • ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
 • ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ