ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਲੋਬੂਲਸ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਲਕਿਆਂ, ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਬੂਲਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲੋਬੂਲਸ ਤੋਂ ਨਿੱਪਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਨ:

 • ਪੜਾਅ 0: ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਪੜਾਅ 1: ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਮਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
 • ਪੜਾਅ 2: ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਮਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 2-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।
 • ਪੜਾਅ 3: ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਮਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲਸਿਕਾ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।
 • ਪੜਾਅ 4: ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਮਰ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ, ਦਿਮਾਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਮਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ
 • ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਪਲ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਉਲਟਾ ਨਿੱਪਲ
 • ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਜ ਜਾਂ ਗੰਢ
 • ਨਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੱਫੜ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਕੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਛਿੱਲਣਾ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਟੋਏ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਉਮਰ: ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੈਨੇਟਿਕਸ: BRCA1, BRCA2 ਜਾਂ TP53 ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੰਘਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
  • ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  • ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਬਿਊਲ, ਨਲਕਾ, ਏਰੀਓਲਾ, ਨਿੱਪਲ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਡਾਕਟਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
 • ਹਾਰਮੋਨ ਬਲਾਕਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਕੀ ਓਰਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਰਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਪਲਾਂਟ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ