ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ

ਸਥਾਈ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਭੀੜ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ "ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਿੱਪ"। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ
 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਖੰਘ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ - ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸੇਰੇਬ੍ਰੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ (CSF) ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ - ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਨੱਕ ਦੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ
 • ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ - ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ -
  • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  • ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਿਨ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1. ਕੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ?

ਹਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

3. ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
 • ਸੇਰੇਬ੍ਰੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ (CSF) ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ
 • ਨੱਕ ਦੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
 • ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

4. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ