ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਗੁਰਦੇ ਬੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਆਦਿ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
 • ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

 1. ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ
  • ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ
  • ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
 2. ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ-ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਹਨ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 • ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 • ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  • ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ- ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
  • ਹੀਮੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ- ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਡਾਇਲਸਿਸ- ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 2. ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ
  ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ- ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਬਾੜ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 3. ਦਵਾਈ
  • ਵਿਟਾਮਿਨ- ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਅਮੀਰ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰੀਡਿਊਸਰ- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ- ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. ਸਰਜਰੀ
  ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ- ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਪਤੀ:

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਬਲੂਬੇਰੀ, ਸੇਬ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਕਾਲੇ, ਸੈਲਰੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਸਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੜਾਅ 4 ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ