ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਸੈੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ.

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

 1. ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
  • ਗੈਰ-ਪੈਪਿਲਰੀ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
  • ਪੈਪਿਲਰੀ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ: ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • Mucinous Adenocarcinoma: ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Mucinous Adenocarcinoma ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ mucin ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
  • ਕਾਰਸਿਨੋਸਰਕੋਮਾ
  • ਸਕਵੈਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
  • ਐਡੀਨੋਸਕਵਾਮਸ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ-

 • ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਟੀਨ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਅੰਦਰੂਨੀ-ਪੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀਸਰਲ ਦਰਦ।
 2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰਟਿਵ ਪੀਲੀਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਕੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ,
 • ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
 2. ਸਰਜਰੀ
 3. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਸਿੱਟਾ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓਗੇ।

1. ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 65% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 28% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2% ਹੈ।

2. ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮੋਟਾਪਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ