ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਚਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ:

 • 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰੱਖੋ।
 • ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ.

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ, ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।

ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ -

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ,
 • ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋਗੇ.
 • ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਗੈਸਟਿਕ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਫੋੜੇ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ

ਸਿੱਟਾ

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

1. ਕੀ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਕੀ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

3. ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ 100% ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 60-70% ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ