ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਰਵਾਇਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ (ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਵੁਲਵਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਸਪੇਕੁਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਪਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਫੋਰਸੇਪ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਲਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਚੱਕਰ
 • ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 34ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰੋ
 • ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
 • ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਖੂਨ

ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੜਵੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ