ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੰਨ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ -

 • ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ
 • ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਕੰਨ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਰਲ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪੁਰਾਣੀ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ
 • ਗੈਰ-ਮੋਮੀ ਕੰਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਘੱਟ ਬੁਖਾਰ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੁਰਾਣੀ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਸਰਜਰੀ - ਇਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ - ਇਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ - ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਕੰਨ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਮਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਡਰਾਈ ਮੋਪਿੰਗ - ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਮ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 • ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ.
 • ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ।
 • ਤਰਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ।
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗ.

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ. ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਕਸਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਧਾ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਸਥਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪੁਰਾਣੀ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ. ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਣਾਅ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਾਗਾਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋਡ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -

 • ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਕੰਨ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ