ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ।

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਸਾਥੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਨਿਯਮਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੱਛਣ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਵੀਰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ
 • Ejaculation ਸਮੱਸਿਆ
 • ਹਾਰਮੋਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਦਵਾਈ
 • ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਨਲੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
 • ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਤਣਾਅ
 • ਅਲਕੋਹਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
 • ਮਰਦ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਮਰਦ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਰੇਕਟਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ:

 • ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ, ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਧਿਆਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ
 • ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਚੰਗੀ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
 • ਵੈਰੀਕੋਸੇਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਿੱਟਾ

ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ IVF ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਹਾਈਪਰਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਹਾਈਪਰਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ.

ਕੀ ਵੈਰੀਕੋਸੇਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵੈਰੀਕੋਸੇਲ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਰੀਕੋਸੇਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ