ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਜਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਜਨ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥੋਗਨੈਥਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਸਰਜਨ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਬਾੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਜਨ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਠੋਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 1. ਮੈਕਸਿਲਰੀ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਲਾ ਲਈ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਲਰੀ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
  • ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਲਾ ਜਬਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਖੁੱਲੇ ਦੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੇ।
  • ਕਰਾਸਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਮਿਡਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 2. ਮੈਂਡੀਬੁਲਰ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • - ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਠਲਾ ਜਬਾੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਦੋ-ਮੈਕਸੀਲਰੀ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ -
  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਬਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ-ਮੈਕਸੀਲਰੀ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 4. ਜੀਨੀਓਪਲਾਸਟੀ -

  ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਠੋਡੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਬੂਲਰ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 5. TMJ ਸਰਜਰੀ -
  ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ TMJ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਐਮਜੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਨ, ਆਰਥਰੋਸੈਂਟੇਸਿਸ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਜਰੀ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
 2. ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਸਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸਬਾਈਟਸ, ਓਵਰਬਾਈਟਸ, ਅੰਡਰਬਾਈਟਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਠੋਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
 4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

 1. ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥੋਡੋਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਰੇਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 3. ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 4. ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 1. ਖੂਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
 2. ਇੱਕ ਲਾਗ
 3. ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 4. ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 5. ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 6. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 7. ਦੰਦੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 8. ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ
 9. ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਸਮਾਪਤੀ:

ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ!

ਕੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕ ਜਬਾੜੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ