ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ BMI (ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ) 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਉਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਨੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਜਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
 • ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
 • ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

Endoscopic Bariatric Surgery ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) 30 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ।
 • ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

1. ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ