ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

liposuction

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਪੱਟਾਂ, ਨੱਕੜ, ਢਿੱਡ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ, ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 • ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ
 • ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂ ਲਚਕੀਲੀ ਚਮੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ
 • ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 • ਕਦਮ1: ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
 • ਕਦਮ2: ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਜੋਖਮਾਂ, ਵਿਕਲਪਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ।
 • ਕਦਮ 3: ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 • ਕਦਮ 4: ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਐਲਰਜੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
 • ਕਦਮ 5: ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਖੋਖਲੇ ਕੈਨੁਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂ ਕੈਨੁਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਲਾਗ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ: ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
 • ਕੰਟੂਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ: ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਲਹਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤਾ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੰਕਚਰ: ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕੈਨੂਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਫੈਟ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ: ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਬੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਜਦੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲਿਡੋਕੇਨ: ਲਿਡੋਕੇਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਡੋਕੇਨ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

liposuction ਦੇ ਲਾਭ

ਇੱਥੇ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਫਾਇਦੇ ਹਨ

 • ਮਰੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਜ (ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ)
 • ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਦਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਪਹਿਨਣਾ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ।

ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹਨ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ?

ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ