ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੌਲੀਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੌਲੀਪਸ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ:

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਹਨ, 0 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ -

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹਨ:

 • ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਕਬਜ਼
 • ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੱਟੀ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
 • ਕੜਵੱਲ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਚਜਸ
 • ਅਨੀਮੀਆ
  • ਪੜਾਅ 0: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਕੋਲਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
  • ਪੜਾਅ 1: ਕੈਂਸਰ ਅਗਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
  • ਪੜਾਅ 2: ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।
  • ਪੜਾਅ 3: ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਪੜਾਅ 4: ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
   • ਸਰਜਰੀ - ਸਰਜਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੈਕਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    • ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
    • ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
   • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ - ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਘਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
   • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ - ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
   • ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1. ਕੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਭਗ 50% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ