ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ (ਛੋਟਾ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜੋੜ ਸਿਲੀਕਾਨ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ, ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ:

  • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
  • ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
  • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
  • ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
  • ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਜ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਟਾਂਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਉਂਗਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੋਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ:

  • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

. ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ . ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ