ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

 • ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ।
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
 • ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਪੇਲਵਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਮਾਇਓਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ.

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਇੱਕ ਸੁਪਰਾਸਰਵਾਈਕਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਟੋਟਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਰਵਿਕਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 3. ਕੁੱਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ

 1. ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 2. ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ
 3. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ: ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ 54% ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੀਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ-ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2-3 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. MIP ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: MIP ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
  1. ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਯੋਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ.
  2. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ-ਸਹਾਇਕ ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਡਾਕਟਰ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  3. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਸਰਜਰੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਡਾਕਟਰ ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਇਲਾਜ: ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 3D ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

 1. ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਯੋਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 4. ਯੋਨੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਣਨਾ (ਇਹ ਯੋਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ)
 5. ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ
 6. ਹੇਮਰੇਜਜ

ਸਿੱਟਾ:

ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 1. ਸੈਲਪਿੰਗੋ-ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ: ਦੋਵੇਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 2. ਓਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ: ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਸੈਲਪਿੰਗੈਕਟੋਮੀ: ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਪੇਟ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ