ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਥਰੂ ਦਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਤਿੱਖੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਕਬਜ਼ (ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਦਰਦਨਾਕ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸਰਜਰੀ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅੱਥਰੂ
 • ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੰਢ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
 • ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਲਣ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਫਿਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਦਾ ਮਿਊਕੋਸਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕਬਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਕੜਵੱਲ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੜਵੱਲ ਲੇਸਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (IBD), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਜਾਂ ਸਪੈਸਟਿਕ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ
 • ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ
 • TB 
 • ਸਿਫਿਲਿਸ 
 • ਜਣਨ ਅੰਗੂਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:

 • ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਖੁਜਲੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਥਰੂ
 • anorectal clotting
 • ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਟਿਸ਼ੂ
 • ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਲ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ
 • ਟੱਟੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ, ਚਿਪਚਿਪੀ, ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਜੋ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਨਲ ਫਿਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫਿਸ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਪੂਰਕ
 • ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਨ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ 
 • ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਅੰਤੜੀ ਗਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਥਰੂ ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਦਾ ਮਿਊਕੋਸਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਫਟਣਾ, ਚੀਰਣਾ ਜਾਂ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਲੱਛਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਫਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ?

 • ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਲੱਛਣ
 • ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੋਸਕੋਪ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ