ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਸ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਗੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਟ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਇੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਊਕੋਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੰਕੁਚਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਾਈਬਰ-ਅਮੀਰ ਭੋਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ.

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਝੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ
 • ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ
 • ਗੁਦਾ ਮੇਲ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਖਿਚਾਅ
 • ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ
 • ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਣਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ
 • ਗੁਦਾ ਕਸਰ
 • ਸਿਫਿਲਿਸ
 • ਤਪਦ
 • ਹਰਪੀਸ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਖੂਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦਰਾੜ
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੈਗ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਫਾਈਬਰ-ਅਮੀਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

 • ਟੌਪੀਕਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਾਈਲੋਕੇਨ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
 • ਬੋਟੌਕਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ:

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ:

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਟੱਟੀ, ਯੋਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੋਸਕੋਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਥਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ