ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਹਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ, ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਮੇਨੋਰੇਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਮ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼, ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਜਾਂ ਪੀਸੀਓਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਅਮੋਨੇਰੀਆ -ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 2. ਦੁਖਦਾਈ - ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਓਲੀਗੋਮੇਨੋਰੀਆ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਮਾਹਵਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
 2. 2 ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 3. ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 4. ਗੰਦੀ ਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
 5. ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ
 6. ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (PCOS) - PCOS ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 2. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪੌਲੀਪਸ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ - ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ। 
 3. ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ - ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 4. ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ - ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 5. ਐਡੀਨੋਮੀਓਸਿਸ - ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਏਮਬੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 6. ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ anovulation
 7. ਜਨਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਗੋਲੀ
 8. ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ
 9. ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਗੰਦੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ)
 2. ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ
 3. ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ
 4. ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ
 5. ਪੇਡੂ ਦੇ ਸੋਜਸ਼ ਰੋਗ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ
 2. ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
 3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 4. ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਹਰ 4-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ
 5. ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 2. ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਮਾਈਓਮੇਕਟੋਮੀ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
 4. ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 5. ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟੇਜ (D&C) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 6. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 7. ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। 

ਸਿੱਟਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

https://www.medicalnewstoday.com/articles/178635#causes

https://www.healthline.com/health/menstrual-periods-heavy-prolonged-or-irregular

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14633-abnormal-menstruation-periods

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/menstrual-cycle/art-20047186

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤਣਾਅ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ સ્ત્રાવ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅਨੀਮੀਆ, ਗੰਭੀਰ ਕੜਵੱਲ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ