ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ (ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਓਟੋਲੋਜਿਕ (ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਲਾਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ENT ਡਾਕਟਰਾਂ' ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਇਸਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਇੱਕ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਫੁਸੀਨਾ
 • ਅਣਜਾਣ ਰੋਣਾ
 • ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ
 • ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਕੰਨ ਤੋਂ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ 
 • ਕੰਨ ਤੋਂ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗਾਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਟਿਊਬ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ENT ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੁੱਕੀ ਮੋਪਿੰਗ: ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਔਰਲ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦਵਾਈ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀਜ਼ (NSAIDs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਤੁਪਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਚੌਕਸ ਉਡੀਕ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਐਂਟੀਫੰਗਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਮਲਮਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੰਨ ਟੈਪ: ਕੰਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਟਾਇਮਪੋਨੋਸੈਂਟੇਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 • ਐਡੀਨੋਇਡਸਟੀਮੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ENT ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322913#treating-chronic-ear-infections

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/diagnosis-treatment/drc-20351622

ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੇ ਆਮ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • AOM (ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ)
 • OME (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਫਿਊਜ਼ਨ)
 • COME (ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ)

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਬੱਚੇ (2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ