ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ
 • ਕੰਨache
 • ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
 • ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
 • ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਨਾ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
 • ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹਟਣਾ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਈਅਰਵੈਕਸ
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਖਾਨਦਾਨ
 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
 • ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼)
 • ਟਰਾਮਾ
 • ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ
 • ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ (ਆਡੀਟਰੀ) ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ENT ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਉਲਟੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ, ਹਲਕਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮ ਬਣਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ENT ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ENT ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ (ਟੀਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ) ਅਤੇ ਆਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ (ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ) ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hearing-loss/symptoms-causes/syc-20373072
https://www.healthline.com/health/hearing-loss
https://www.nhs.uk/conditions/hearing-loss/

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ?

ਸੁਣਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ