ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ (ਰੇਨਲ ਕੈਲਕੁਲੀ/ਨੇਫਰੋਲਿਥਿਆਸਿਸ) ਨੂੰ ਠੋਸ ਪੁੰਜ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਟਰ, ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਯੂਰੇਥਰਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ/ਸਟੋਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ - ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੇਲੇਟ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ - ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 • ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ - ਅਮੋਨੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਯੂਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
 • ਸਿਸਟੀਨ - ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟੀਨਿਊਰੀਆ ਨਾਮਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਭਾਵਿਤ
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਠੰਢ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਮਤਲੀ
 • ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਬੇਰੰਗ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਦਰਦ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਮਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ, ਆਕਸਲੇਟ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਦਿ।
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਪਾਚਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
 • ਡਾਇਟਸ
 • ਪੂਰਕ
 • ਦਵਾਈਆਂ
 • ਰੇਨਲ ਟਿਊਬਲਰ ਐਸਿਡੋਸਿਸ
 • ਸਿਸਟੀਨੂਰੀਆ
 • ਹਾਈਪਰਪਰਥ੍ਰੋਡਰਿਸਮ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈ - ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ NSAIDs ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਲਿਥੋਟ੍ਰੀਪਸੀ - ਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਯੂਰੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ - ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪੀ - ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਯੂਰੇਥਰਾ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਪੀਣਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ - ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ: ਕਿਸਮਾਂ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (healthline.com)

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਸੈਂਟਰ - WebMD

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟ-ਓਪ ਦਰਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਕ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ