ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ: ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ, ਮੱਧ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਨ। ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਇਰਸ, ਫੰਜਾਈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 •  ਕੰਨ ਦਰਦ
 • ਡਿਸਚਾਰਜ 
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
 • ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 •  ਸਿਰ ਦਰਦ
 •  ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 •  ਬੁਖ਼ਾਰ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 •  Eustachian ਟਿਊਬ (ET) ਰਾਹੀਂ - ਇਹ ਕੰਨ ਅਤੇ ਨਾਸੋਫੈਰਨਕਸ, ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਰਲ ਅਕਸਰ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ET ਟਿਊਬ ਵਧੇਰੇ ਖਿਤਿਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 •  ਬਾਹਰੀ ਈ ਦੁਆਰਾr - ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਛੇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 •  ਐਡੀਨੋਇਡ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਯੂਸਟੈਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਾਸੋਫੈਰਨਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਮਫਾਈਡ ਪੁੰਜ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੌਫੀ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 •  ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ:

 •  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਦਰਦ ਹੈ
 •  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
 •  ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 •  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

A- ਬਾਹਰੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ- 

 •  ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ
 •  ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੀ- ਇੰਟਰਾਕ੍ਰੈਨੀਅਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ-

 •  ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਫੋੜੇ 
 • ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼)
 •  ਓਟਿਟਿਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੇਫਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ (ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਰਿੰਗੋਟੋਮੀ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਡਰੇਨੇਜ ਲਈ) ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲਾ

https://www.nidcd.nih.gov/health/ear-infections-children

https://www.enthealth.org/be_ent_smart/ear-tubes/

https://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/picture-of-the-ear#1

https://www.healthline.com/health/ear-infection-adults

https://www.medicalnewstoday.com/articles/167409

https://medlineplus.gov/ency/article/000638.htm

ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ