ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਇੱਕ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਛੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੈਂਡਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜਨ, ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਿਨੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ 
 • ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੜਕਣ ਜਾਂ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਫਟਿਆ ਨਸਾਂ: ਜੇਕਰ ਗੋਡੇ ਵਿਚਲੀ ਨਸਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ.

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ
 • ਵੱਛੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਘਟਾਇਆ
 • ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ 

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.google.com/amp/s/www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/achilles-tendon-repair-surgery%3famp=true

https://www.physio-pedia.com/Achilles_tendon_repair

ਕੀ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਕੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਈ ਉਪਾਅ ਨਸਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਸਖ਼ਤ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਸੈਰ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਟੈਂਡਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 - 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ