ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੈਂਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਏ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਮਾਹਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਏ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ 'ਤੇ ਦਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਇਲਾਜ. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਮਾਹਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: -

 • Fuchs 'dystrophy
 • ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਲਾ ਕੋਰਨੀਆ
 • ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਨੀਅਲ ਦਾਗ
 • ਕੇਰਾਟੋਕੋਨਸ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ
 • ਆਵਰਤੀ ਕੋਰਨੀਅਲ ਇਰੋਸ਼ਨ
 • ਸਾਲਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਨੋਡਿਊਲਜ਼
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋੜਾ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 • ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ/ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ
 • ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ
 • ਗਲਾਕੋਮਾ
 • ਟਾਂਕੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਰੇਟਿਨਾ ਅਲੱਗ
 • ਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਸਿੱਟਾ

ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cornea-transplant/about/pac-20385285

https://www.willseye.org/medical-services/subspecialty-services/cornea/

ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੌਰਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ