ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੋਡੇ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

 • ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਮੇਨਿਸਕਲ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ
 • ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਰਜ਼ ਸਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 • ਗੋਡੇ ਦੁਆਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ?

 • ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਪਰੀਨ ਜਾਂ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੀ ਬਰੇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

 • ਇੱਕ ਅਨੱਸਥੀਸਿਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਾ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
 • ਵਾਧੂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੇਨੇਜ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
 • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਬਰੇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਸੋਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰ ਆਈਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ:

ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਲਈ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ