ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਬਲ ਦਾ ਸਦਮਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ।
 • ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ/ਉਹ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੱਟ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਪਨ ਫਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ
  ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ, ਤਾਰਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ
  ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ: ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?

 • ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥੋ ਮਾਹਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਓਪਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_fracture
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/open-fractures/

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਓਪਨ ਫਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੱਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ