ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਮੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ
 • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਛਾਤੀਆਂ ਹਨ
 • ਸਿਲੀਕੋਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ
 • ਖਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਹੈ
 • ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
 • ਆਮ ਮੈਮੋਗਰਾਮ
 • ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਣ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਪੈਰੀਰੀਓਲਰ ਚੀਰਾ (ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਲਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ), ਇਨਫਰਾਮੈਮਰੀ ਫੋਲਡ (ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ), ਜਾਂ ਐਕਸੀਲਰੀ (ਕੱਛ ਵਿੱਚ)।

ਚੀਰਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜੇਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਇਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇਗਾ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਰੇ ਇਮਪਲਾਂਟ (ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਜੀਵ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ) ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਇਮਪਲਾਂਟ (ਸਿਲਿਕੋਨ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਜ਼ਖਮ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਪਾਓ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਪੁਨਰ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਮਰਦ ਤੋਂ ਮਾਦਾ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਲਾਗ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ
 • ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਨਾਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ (ਬੀਆਈਏ-ਏਐਲਸੀਐਲ)
 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਝੁਰੜੀਆਂ
 • ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ
 • ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-augmentation/about/pac-20393178
https://www.healthline.com/health/breast-augmentation
https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation

ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸਿਲੀਕੋਨ ਇਮਪਲਾਂਟ
 • ਖਾਰਾ ਇਮਪਲਾਂਟ
 • Gummy-bear implant
 • ਗੋਲ ਇਮਪਲਾਂਟ
 • ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਮਪਲਾਂਟ
 • ਟੈਕਸਟਚਰ ਇਮਪਲਾਂਟ

ਕੀ ਲਗਭਗ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

FDA ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਟਣ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬ੍ਰੈਸਟ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਮੇਵੇ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨਾਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਰਜ ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ (ALCL) ਨਾਮਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ