ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ 

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਯੋਨੀ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ:

 • ਲਾਗ - ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੈਂਸਰ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ - ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਓਸਿਸ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਝੁਲਸਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ - ਜੇਕਰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਝੁਲਸਣਾ ਜਾਂ ਫੈਲਣਾ - ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ - ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ - ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ TLH ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਲਾਗ
 • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ
 • ਮੰਨ ਬਦਲ ਗਿਅਾ
 • ਗਰਮ ਫਲੱਸ਼

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/abdominal-Hysterectomy/about/pac-20384559
https://www.healthline.com/health/Hysterectomy

ਕੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਈਓਮੇਕਟੋਮੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ?

ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ