ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ' ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੇਟ ਦਰਦ (ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ)
 • ਪੀਲੀਆ
 • ਗੰਢੇ ਪੇਟ (ਗੰਢੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਦਾ)
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਪੇਟਿੰਗ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ
 • ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • Gallstones
 • ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਟਾਈਫਾਇਡ
 • ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੌਲੀਪਸ

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
 • ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਸਰਤ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ:

 • ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ
 • ਮਤਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ
 • ਆਕਸੀਜਨ

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (ਪੜਾਅ 0) 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 80% ਹੈ।

ਕੀ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ