ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ)

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਾਇਟਿਸ ਮੀਡੀਆ) ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕੰਨ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ENT ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 • ਬੱਚੇ

  ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

  • ਕੰਨ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਣਾ
  • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
  • ਕੰਨ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣਾ
  • ਫੁਸੀਨਾ
  • ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ
  • ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
  • ਲਗਭਗ 100 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੁਖਾਰ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ
 • ਬਾਲਗ

  ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕੰਨ ਦਰਦ
  • ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਵਾਈ
  • ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬਲਾਕੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ
 • ਠੰਡੇ
 • ਐਲਰਜੀ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਵਾਇਰਸ
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੰਨ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਹਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ
 • ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰਿੱਗਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
 • ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਟੀਕੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹਨ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਸਰੋਤ

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319788#treatment

https://www.nidcd.nih.gov/health/ear-infections-children

https://www.entcolumbia.org/health-library/otitis-media-middle-ear-infection-adults

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੈਰਾਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੇ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ