ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਟ, ਮੋਚ, ਖੁਰਚਣਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਚੱਕਣ, ਡੰਗ, ਜਲਣ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਲਾਗ, ਜਲੂਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਮਲਮਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ, ਸਪਲਿੰਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ/ਪਲਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਖੁਰਚਣ ਜਾਂ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਜਲਣ
 • ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ, ਸੱਟ, ਖੁਰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੋਚ ਜਾਂ ਖਿਚਾਅ
 • ਕੱਟ, ਜਖਮ, ਜ਼ਖ਼ਮ, ਘਬਰਾਹਟ, ਖੋਖਲੇਪਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਧੱਫੜ, ਵਾਰਟਸ, ਫੋੜਾ, ਆਦਿ।
 • ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਫਲੂ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
 • ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਬੀਮਾਰੀ
 • ਸਿਰ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਗਲੇ, ਅੰਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ।
 • ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਭ ਹਨ:

 • ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਸੱਟਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਣਜਾਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਗ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
 • ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਜ, ਸੱਟ, ਦਾਗ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਰਦ, ਜ਼ਖ਼ਮ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ - ਹੈਲਥ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰੋਚੈਸਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ (upmc.com)

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ | ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (instantuc.com)

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ-ਏਡ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਚਾਵਲ - ਆਰਾਮ, ਬਰਫ਼, ਸੰਕੁਚਿਤ, ਉੱਚਾ. ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ - ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਤੀਬਰ (ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਜੋ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ),

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ (ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੱਟ) ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ (ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੱਟ) ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ