ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਤੀ-ਸੰਭਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ

The ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ (ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ) ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨੋਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ (ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਸੈਂਟੀਨੇਲ) ਨੋਡ) ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਗੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੇਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਮਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਜਨ ਚੀਰਾ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ/ਤੁਹਾਡੀ:

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਬਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ,ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਰੀ-ਐਕਸੀਜ਼ਨ (ਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਇੰਚ ਜਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡਾ ਹੈ।
 • ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ BRCA ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਗੰਭੀਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਰੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਪਸ ਜਾਂ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II।
 • ਪੜਾਅ III ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਭਾਵ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ, ਪਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ।
 • DCIS ਜਾਂ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ.
 • ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਭ

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਦਰਦ
 • ਸੀਰੋਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਚੀਰਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਜੋਖਮ
 • ਲਿਮਫੇਡੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਲਰੀ ਨੋਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਗਠਨ.
 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੇਮੇਟੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਨ, ਔਸਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਸੀਟ, ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਿਰਹਾਣਾ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸ਼ਾਵਰਹੈੱਡ, ਵੇਜ ਸਿਰਹਾਣਾ, ਚੌੜੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਰੰਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾ, ਕਾਟਨ ਕੈਮਿਸ, ਅਤੇ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਡਰੇਨ ਜੈਕੇਟ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ