ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਸੁਧਾਰ ਸਰਜਰੀ

ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ
 • ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਵਿਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਓਸਟੋਟੀਮੀ
  ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੱਡੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਚਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਪਿਨੋਪਲਵਿਕ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ
  ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਪੇਚਾਂ ਵਰਗੇ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਪੈਡੀਕਲ ਘਟਾਓ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ
  ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਆਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਰ

 • ਸਰਜਨ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗਾ।
 • ਉਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਕਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹੁੰ, ਪਲੇਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ

 • ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸਟਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸਟਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ
 • ਨਸਾਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਤਰਲ ਲੀਕ, ਆਦਿ.

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?

 • ਵਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.limblength.org/treatments/deformity-correction-the-process/
https://www.navicenthealth.org/service-center/orthopaedic-trauma-institute/deformity-of-bone

ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਵਿਗਾੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ।

ਕੀ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ