ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ, ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ (ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ) ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡੇ-ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ-ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਹਨ:

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲਾ - ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਚੋਣਵੇਂ ਦਾਖਲਾ - ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ, ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
 • ਨਜ਼ਰ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
 • ਮੋਚ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਦੁਰਘਟਨਾ
 • ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
 • ਮੇਰੇ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ?
 • ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?
 • ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ?
 • ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ?
 • ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
 • ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ
 • ਐਕਸ-ਰੇ - ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਤਰਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ - ਸਿਰ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ 360-ਡਿਗਰੀ ਚਿੱਤਰ
 • ECG - ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ
 • ਬਾਇਓਪਸੀ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
 • ਕੈਥੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਇੱਕ ਨਾੜੀ, ਜਾਂ ਧਮਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) - ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ - ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ
 • ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਸੀਯੂ) - ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
 • ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (PICU) - ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
 • ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (NICU) - ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
 • ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਯੂਨਿਟ - ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਰਜਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਜ਼ਿਲ
 • ਨਿਊਰੋਸਰਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ
 • ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਯੂਨਿਟ - ਕੈਂਸਰ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨਿਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ:

 • ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ 
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਟ-ਏਡ ਕਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰੋਤ

https://www.emedicinehealth.com/hospital_admissions/article_em.htm
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/types-of-hospital-admission
https://www.nhs.uk/nhs-services/hospitals/going-into-hospital/going-into-hospital-as-a-patient/

ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ, ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ