ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਇੱਕ ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਾਨੂੰ ICL ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

Astigmatism ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਵਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੇੜ-ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰੋਪੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੀਬਤਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਅੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਰੈਟਿਨਾ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ICL ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਾਲਮਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇੜ-ਨਜ਼ਰ, ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਬੱਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਨੇੜਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ
 • ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਹਲੋਸ' ਦੇਖਣਾ
 • ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰ
 • ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰੋ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਉਮਰ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ 
 • ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਸੱਟ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਧੀਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ICL ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਸ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ 
 • ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਰੁਟੀਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਰਿਕਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਸਿੱਟਾ

ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕੋਲੇਮਰ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਕੀ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਿਖਿਅਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ICL ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਕੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਈ ਉਪਾਅ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਸਨਗਲਾਸ ਪਹਿਨੋ
 • ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ
 • ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਕੀ ਆਈਸੀਐਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ICL ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ IOL ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ