ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

 ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਨਬੋਨ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਲਸ ਅਤੇ ਟਿਬੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਸ
 • ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ
 • ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAID)
 • ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਟੀਕੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ - ਉਹ ਕਿਸਮ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
 • ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਠੀਏ.

ਹਲਕੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ. ਟੈਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਬੋਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਧਾਤ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਚੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 
 • ਇਹ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੈਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਵਿਧੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ
 • ਨੇੜਲੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ

ਸਿੱਟਾ

ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਲਈ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/ankle-replacement-surgery

https://orthop.washington.edu/patient-care/articles/ankle/total-ankle-replacement-surgery-for-arthritis.html

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ankle-surgery/about/pac-20385132

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਸਰਜਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਦ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਮਾੜੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
 • ਅਸਥਿਰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਗ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ