ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਭਟਕਣਾ ਸੈਪਟਮ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸੇਪਟਮ ਸਰਜਰੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਨਾਸਿਕ ਬੀਤਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦਾ ਸੇਪਟਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

  • ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਗਲਾ ਭਟਕਣਾ
  • ਲੰਬਕਾਰੀ ਪਿਛਲਾ ਭਟਕਣਾ
  • S-ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੈਪਟਮ
  • ਉਲਟ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਤਿਜੀ ਸਪੋਰਸ
  • ਕੰਕੇਵ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰੀ ਨਾਲ V ਟਾਈਪ ਕਰੋ
  • ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਮੇਲ

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨਸਬਲਿਡਜ਼ - ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੈਪਟਮ ਦੀ ਸਤਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ - ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

snoring - ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਰਾੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ - ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਸ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ - ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੇਪਟਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ - ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੱਕ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗਪਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੱਕ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ - ਕੁਸ਼ਤੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ - ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ - ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੱਕ - ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਪਟਮ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ।

ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ - ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਡਿਵੀਏਟਿਡ ਸੇਪਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਨੀਂਦ - ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ।

ਨੱਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ - ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਈਨਸ - ਜੇ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ - ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਹਨ।

ਡਾਇਗੈਸੈਂਸਟੈਂਟਾਂ  - ਡੀਕੋਨਜੈਸਟੈਂਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਹਾਅ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਕੋਨਜੈਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਟੀਿਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼ - ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੱਕ ਦੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਸਪਰੇਅ - ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੱਕ ਲਈ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਸਪਰੇਅ ਸਟੀਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸੈਪਟੌਪਲਾਸਟਿ - ਸੈਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੈਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਈਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
 

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਸਰ, ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਮ ਨੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੇਪਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ