ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਡੀਨੋਇਡਸਟੀਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਟਾਰਡੀਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡ ਸੰਕਰਮਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ENT ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। 

ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ

ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 • ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਆਵਰਤੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ. 
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 

 • ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। 
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਈਐਨਟੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
 • ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗਾਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਜੇਕਰ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਈਐਨਟੀ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 

Adenoidectomy ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:

 • ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਛਿੱਟੇ-ਪੱਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ.
 • ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ: 

Adenoidectomy ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। 
 • ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗੀ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿੱਟਾ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੁੱਟੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ENT ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
 

ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੋਲੀ ਟੋਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਟੋਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ