ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੁੰਪੈਕਟਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Lumpectomy ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗੰਢ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।    

ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸੈੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸੈੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ 
 2. ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ

Lumpectomy ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

 • ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਰਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਫਿਲਮ।
 • ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ MRI ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

Lumpectomy ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਸਵੱਛ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਗਰਮ ਸਕਾਲਪੈਲ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
 • ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਏਰੀਓਲਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ (ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ) ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰਆਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫਿਰ ਘਾਤਕ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

 • ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
 • ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਰਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ।
 • ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਡਰਆਰਮ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
 • ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 • ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜੋ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ।
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।
 • ਬੁਖਾਰ, ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ।
 • ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਅੰਡਰਆਰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ,

ਕਾਲ 1860 555 1066 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ: 

ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਾਹਰ, ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗੰਢ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ:

https://my.clevelandclinic.org

https://www.emedicinehealth.com/

https://www.hopkinsmedicine.org

ਰੀ-ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਰੀ-ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਨ ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ" ਕਿਹਾ।

ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਚੀਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕਠੋਰ, ਫੁੱਲੀ, ਕੋਮਲ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਲਤਾ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮ ਗੰਢ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ 83.2-ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 79.9% ਹੈ। ਡਬਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 81.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ