ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪਿਠ ਦਰਦ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਸਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। 

ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਮਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਏਓਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ।

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?

 • ਪਿੱਠ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਭਾਵਿਤ 
 • ਅਣਇੱਛਤ ਅੰਤੜੀ ਅੰਦੋਲਨ
 • ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ
 • ਝੁਕਣ, ਚੁੱਕਣ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੱਟ 
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਜਾਂ ਫਟੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ 
 • ਸਾਇਟਿਕਾ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਮਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ
 • ਗਠੀਆ 
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਕਰਤਾ
 • ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੁਦਰਾ
 • ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋੜਨਾ, ਖੰਘਣਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਧੱਕਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ, ਚੁੱਕਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਣਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ।
 • ਕੌਡਾ ਇਕਵਿਨਾ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਸ਼ਿੰਗਲੇ 
 • ਸੁੱਤਾ ਰੋਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਭੀਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਦਵਾਈਆਂ 
 • ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ 
 • ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਟੀਕੇ
 • ਜ਼ੋਰ 
 • ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਇਲਾਜ, ਇਕੂਪੰਕਚਰ ਅਤੇ ਯੋਗਾ
 • ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਟੀਬਰਾ ਹਟਾਉਣਾ

ਸਿੱਟਾ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਝਰਨਾਹਟ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਮਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੈਠਣ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ।

ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?

 • 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ
 • ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੋਕ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ
 • ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ