ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ

ਗੁਰਦੇ ਬੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਕਰਮਣ, ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ, google "ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ"

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੱਛਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ 
 • ਖੁਸ਼ਕ, ਖੁਰਲੀ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ 
 • ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ
 • ਚੱਕਰ 
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ 
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ 
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ 
 • ਤਰਲ ਧਾਰਨਾ 
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ 
 • ਅਨੀਮੀਆ 
 • ਸੈਕਸ ਡ੍ਰਾਈਵ ਘੱਟ ਗਿਆ 
 • ਹਾਈਪਰਕਲੇਮੀਆ (ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ)
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Tardeo ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਣਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਨੇਫ੍ਰਾਈਟਿਸ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼: ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਦਵਾਈਆਂ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਸਿਨੋਪ੍ਰਿਲ, ਰੈਮੀਪ੍ਰਿਲ, ਇਰਬੇਸਾਰਟਨ ਅਤੇ ਓਲਮੇਸਾਰਟਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋਜਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਨੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਦਿ। 
 • ਡਾਇਲਸਿਸ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਮ (ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ 

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ 

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਰਸਾਇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਸਧਾਰਣ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਆਮ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ, ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ